Algemene Voorwaarden & Opleidingsreglement

U kunt onze Algemene Voorwaarden hier downloaden.
U kunt ons Opleidingsreglement hier downloaden.

Algemene Voorwaarden Binnenpoort.com

I. Algemeen

Op alle offertes en opdrachten zijn de navolgende bepalingen van toepassing, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

II. Offertes, bevestiging en betaling

 1. Offertes zijn 30 dagen geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een  onvoorziene verandering in de werkzaamheden.
 2. Opdrachten worden door de opdrachtgever schriftelijk bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat Binnenpoort.com start met de uitvoering van de opdracht, dan geldt de inhoud van de offerte. Verdere mondelinge afspraken zijn pas bindend voor Binnenpoort.com na schriftelijke bevestiging door de opdrachtgever.
 3. Bij aanvaarding van de opdracht wordt 35% van het totale factuurbedrag in rekening gebracht.
 4. Na afronding van de opdracht worden de overige 65% in rekening gebracht.
 5. De opdrachtgever verplicht zich binnen 14 dagen na factuurdatum de desbetreffende betaling te verrichten. Na deze periode is de opdrachtgever rente verschuldigd naar een rentevoet, die gelijk is aan de Wettelijke Rente vermeerderd met 2,5 %.
 6. Binnenpoort.com zal na verstrijking van de in 5 genoemde termijn eenmaal een schriftelijke herinnering (per post, e-mail of fax) sturen. Hierna wordt de factuur aangeboden aan een incassobureau.
 7. Indien Binnenpoort.com overgaat tot incassomaatregelen, dan komen alle daaraan verbonden kosten voor rekening van de opdrachtgever.

III. Aansprakelijkheid

 1. Binnenpoort.com is aansprakelijk voor werk dat door haarzelf cq door haar werknemers of onder haar verantwoordelijkheid is verricht.
 2. Binnenpoort.com is niet aansprakelijk voor het deel van de opdracht dat met goedkeuring van de opdrachtgever door derden is verricht. In het laatste geval zal Binnenpoort.com schriftelijk de rechtstreekse aansprakelijkheid door deze derden ten opzichte van de opdrachtgever vastleggen.
 3. Binnenpoort.com is slechts aansprakelijk voor tekortkomingen bij uitvoering van opdrachten en voor schade die hier rechtstreeks uit volgt, voor zover deze tekortkomingen onder normale omstandigheden, bij normale vakkennis en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van vak uitoefening vermeden hadden kunnen worden.
 4. Binnenpoort.com zal tekortkomingen zo spoedig mogelijk herstellen, met dien verstande dat:
  - de tekortkomingen betrekking moeten hebben op de werkzaamheden voortvloeiend uit de opdracht;
  - het herstellen van deze tekortkomingen om niet zal geschieden, voor zover met het herstellen niet meer kosten zijn gemoeid dan in rekening zijn gebracht voor de opdracht.
 5. Elke aansprakelijkheid vervalt na vijf jaar, te rekenen vanaf de dag van beëindiging van de opdracht.

IV. Opzegging en ontbinding overeenkomst

 1. Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij, naast een schadevergoeding, ook het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.
 2. De schadevergoeding omvat ten minste de kosten die voortvloeien uit de verbintenissen die Binnenpoort.com met derden moest aangaan, en bovendien 30 % van het resterende deel van het honorarium wat de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.
 3. Indien de opdrachtgever na het sluiten van de overeenkomst besluit de uitvoering van de opdracht meer dan twee maanden uit te stellen, verplicht hij zich Binnenpoort.com 1/3 van het resterende honorarium vooruit te betalen. Verder zal hij alle tot dan gemaakte kosten betalen. Bovendien zal hij ten minste de kosten vergoeden, die voortvloeien uit de verbintenissen die Binnenpoort.com met derden moest aangaan.
 4. De opdrachtgever kan alleen zonder schadevergoeding de overeenkomst ontbinden als Binnenpoort.com toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van overeengekomen verplichtingen. Deze ontbinding kan echter alleen plaatsvinden als de tekortkoming deugdelijk en zo gedetailleerd mogelijk schriftelijk is vastgelegd door de opdrachtgever, waarbij een redelijke termijn in acht wordt genomen. De opdrachtgever verplicht zich het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.
 5. Indien Binnenpoort.com door omstandigheden buiten haar schuld de werkzaamheden niet kan uitvoeren, heeft zij het recht het tot op dat moment gereed gekomen deel van de opdracht te factureren.

V. Toepasselijkheid recht

Op alle handelingen is het Nederlands Recht van toepassing, ook als de (onderneming van de) opdrachtgever of delen daarvan in het buitenland zijn gevestigd of opgericht.

VI. Bijzondere bepaling

Voor de trainingen en workshops hanteert Binnenpoort.com haar Opleidingsreglement.

Opleidingsreglement Binnenpoort.com

1. Aanmelding

Aanmelding geschiedt door het inschrijfformulier volledig ingevuld en ondertekend in bezit van Binnenpoort.com te stellen. Ondertekening is niet nodig als u via de website inschrijft. Vanaf het moment dat de inschrijving door Binnenpoort.com is ontvangen, is dit opleidingsreglement van toepassing. Vanaf dit moment bestaat bij de deelnemer de verplichting tot vooruitbetaling van de kosten vóór deelname aan deze training. U ontvangt van Binnenpoort.com een e-mail ter bevestiging van uw aanmelding.

2. Deelnemerslijst

Plaatsing op de deelnemerslijst geschiedt in de volgorde van de betaling van het trainingsgeld.

3. Toelating

Deze trainingen en workshops zijn in principe voor iedereen toegankelijk.

4. Aantal aanmeldingen

Voor iedere training is een minimum en maximum aantal deelnemers vastgesteld. Binnenpoort.com behoudt zich het recht voor bij onvoldoende inschrijvingen de training:

 • te verplaatsen naar een latere datum, waarvan de deelnemer z.s.m. bericht krijgt
 • te annuleren, waarbij restitutie plaatsvindt van reeds betaalde trainingsgelden

5. Betaling

U ontvangt via e-mail een factuur. Het trainingsgeld dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden overgemaakt op het bankrekeningnummer van Binnenpoort.com. Derhalve dient de betaling vóór aanvang van de training in het bezit te zijn van Binnenpoort.com. Bij niet, niet tijdig of niet volledig voldoen aan de betalingsverplichtingen kan Binnenpoort.com de toegang tot de training aan de deelnemer ontzeggen totdat aan de betalingsverplichting is voldaan. Blijft de deelnemer in gebreke, dan wordt de inschrijving nietig verklaard. De cursist blijft echter verplicht tot betaling van het trainingsgeld alsmede van door Binnenpoort.com gemaakte incasso- en andere bijkomende kosten.

6. Trainingstijden

Voor de start van de training verstuurt Binnenpoort.com een bevestiging van de datum, aanvangstijdstip en duur van de training. Binnenpoort.com behoudt het recht voor om deze te wijzigen om organisatorische redenen. Bij het uitvallen van een training, ongeacht de oorzaak, rust op Binnenpoort.com geen andere verplichting dan het organiseren van inhaaltraining.

7. Lesmateriaal

Het lesmateriaal is na betaling van het verschuldigde trainingsgeld eigendom van de cursist, met dien verstande dat het auteursrecht daarvan is uitgesloten. Verkoop of anderszins afstaan aan derden is daarmee niet toegestaan. Gehele of gedeeltelijke vermenigvuldiging is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming en onder voorwaarden van Binnenpoort.com.

8. Annuleringsregeling

Annulering van de inschrijving is onder volgende voorwaarden mogelijk:

 • annulering dient schriftelijk, bij voorkeur aangetekend, te geschieden
 • bij annulering tot twee weken voor aanvang van de training zijn geen kosten verschuldigd
 • bij annulering binnen twee weken voor de aanvang van de training is 50% van de volledige trainingskosten verschuldigd
 • bij achterwege blijven van annulering of bij annulering na aanvang van de training zijn de volledige trainingskosten verschuldigd
 • Binnenpoort.com kan besluiten tot (gedeeltelijke) teruggave van het trainingsgeld bij tussentijdse annulering in geval van ziekte van de deelnemer. Hiertoe dient een schriftelijk verzoek te worden ingediend
 • in geval van overlijden van de deelnemer wordt de overeenkomst onmiddellijk ontbonden en wordt, na ontvangst van schriftelijk bericht, het resterende trainingsgeld terugbetaald aan de rechthebbenden

9. Overige bepalingen

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, wordt door Binnenpoort.com beslist.

Naast dit opleidingsreglement zijn ook onze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Almere, 1 oktober 2011

Binnenpoort.com
Edelhertweg 61
1338 KB  Almere

KvK: 51354969

BTW: NL001308648B78